Daftar E-Journal

Bidang Manajemen
1. E-Journal SDM
2. E-Journal Management 1
3. E-Journal Management 2
4. E-Journal Kewirausahaan
6. E-Journal Asset Quality
7. E-Journal Garment
8. E-Journal Human Capital
9. E-Journal Mass Customization
10. E-Journal Risk Management
12. E-Journal Management 3
13. E-Journal Management 4
14. E-Journal Marketing
15. E-Journal Management 5
17. E-Journal Market Intelligence
19. E-Journal Management 6
20. E-Journal Management 7


Bidang Akuntansi
1. Jurnal Akuntansi dan Auditing UII 
    Vol. 18 N0.1 2014 lihat disini
    Vol. 18 N0.2 2014 lihat disini
    Vol. 19 N0.1 2015 lihat disini
    Vol. 19 N0.2 2015 lihat disini
    Vol. 20 N0.1 2016 lihat disini

2. Jurnal IJABS UNBRAW
    Vol. 22 N0.1 2014 lihat disini
    Vol. 22 N0.2 2014 lihat disini
    Vol. 23 N0.1 2015 lihat disini
    Vol. 23 N0.2 2015 lihat disini
    Vol. 24 N0.1 2016 lihat disini

3. Jurnal JAK Universitas PETRA
    Vol. 16 N0.1 2014 lihat disini
    Vol. 16 N0.2 2014 lihat disini
    Vol. 17 N0.1 2015 lihat disini
    Vol. 17 N0.2 2015 lihat disini
    Vol. 18 N0.1 2016 lihat disini
    Vol. 18 N0.2 2016 lihat disini
    

Copyright © 2014 STIE-STEMBI Allright Reserved